Vælg en side

Sundhed

Israels sundhedsproblemer ligner andre vestlige landes almindeligt udbredte sundhedsproblemer. Da hjerteproblemer og cancer udgør 2/3 af alle dødsfald, er studiet af disse sygdomme blevet en national prioritet. Ligeledes er der stor opmærksomhed omkring medicinbehandling mod aldersrelaterede problemer, problemer som stammer fra miljøforandringer samt problemer med udspring i almindelig udbredt livsstil så vel som trafik- og arbejdsskader.

Uddannelsesprogrammer om sundhed/sygdom bliver anvendt bredt i offentligheden for at fortælle befolkningen om nødvendigheden af at ophøre med vaner så som rygning og overvægt, så vel som mangel på motion, som har vist sig at være til stor skade for helbredet.

Der etableres løbende kampagner for at for at gøre arbejdere og bilister opmærksomme på potentielle farer.

Miljøforandringsfarer
Miljø- og helbredstilfælde er blevet fremkaldt af en hurtigt voksende befolkning og en støt stigende udvikling af landbrugs- og industriaktiviteter. Mere end 70% af Israels industri er koncentreret omkring den smalle kystzone, hvor de meteorologiske betingelser er ufordelagtige for spredning af forureningskilder. For at bekæmpe forureningen langs Middelhavets og Det Røde Havs kyster, har Israel taget et mangesidigt lovgivningsprogram til sig i relation til gennemtvingelse af strand- og kystrensning og andre internationale aktiviteter, primært indenfor rammerne anført i Mediterranean Action Plan (aktionsplan for Middelhavet).

Betingelser som vandknaphed, intensiv udvikling af vand og forringelse af vandkvalitet, udgør et kritisk problem. Hovedårsagerne hertil er: Grundvandsforurening og kemiske gødningsstoffer, pesticider, indtrængen af havvand samt befolknings- og industrispildevand. Der er sat ekstra fokus på spildevandsbehandling for at værne om miljø og befolkningssundhed samt udvikling af alternative vandmuligheder til landbrugets kunstvanding. Et rehabiliteringsprogram for udledningsspildevand er blevet oprettet med det formål at omdanne dette spildevand til livsvigtige ferskvandsressourcer med økologisk- og genbrugsværdi. Vandkvaliteten i vandløb kontrolleres rutinemæssigt, mens drikkevandkvaliteten omhyggeligt og konstant overvåges.

Luftens kvalitet er påvirket af fabrikker med energiproduktion, transport og industri. Som svar på alarmerende forureningskilder i højt udviklede industriområder – primært langs kystsletterne – er et omfattende program blevet introduceret for at sikre styring af luftens ressourcer, som inkluderer institutionel udsendelse af standarder samt udvidelse af det nationale luftmålingssystem.

At benytte kul med lavt svovlindhold samt olie til energiudvikling har fremmet bestræbelserne på at formindske koncentrationerne af svovloxider betydeligt, men forureningsudslip i forbindelse med en massiv forøgelse af trafik, er steget betydeligt. Nye metoder – inkl. blyfri benzin samt katalysatorer burde hjælpe med til at bekæmpe forureningen indenfor dette område.

Israel står overfor et voksende affaldsproblem som et resultat af en hurtig befolkningsforøgelse, industri og forbrug. Hundredvis af misplacerede affaldsdumpninger afføder sundhedsmæssige og miljømæssige skader. For at besejre dette problem, er Israel ved at implementere en plan med det formål at fjerne alle ulovlige affaldsdumpninger og erstatte dem med nogle få miljøsikrede lossepladser, og ligeledes at lette overgangen til affaldsadskillelse, som det er krævet i landets senest vedtagne lov om genbrug.

Sikker manøvrering af risikable stoffer er nedfældet i lovgivning vedtaget for at tilvejebringe ”vugge til grav” administration, inklusiv bevilling, regulering og opsyn med adskillige aspekter af deres produktion, anvendelse og ekspedition. Gennemtvingelse af lovgivningen og implementering af Israels nye nationale beredskabsplan i forhold til håndteringen af uheld som følge af risikable stoffer, skulle gøre det muligt at minimere potentielle farer for sundhed og miljø.

Foruden styrende forholdsregler og uddannelse som fundamentale komponenter i landets miljø politik, kan Israel nu også tilbyde økonomiske bevillinger til virksomheder, som investerer i overvågnings- og forureningsfaciliteter samt i miljøorienterede teknologier og materialer.